ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 1610

ข่าวสาร : เครื่องหมายฮาลาล โลโก้ฮาลาล 10 ประเทศอาเซียน มารู้จักกันเถอะ!

เครื่องหมายฮาลาล โลโก้ฮาลาล 10 ประเทศอาเซียน มารู้จักกันเถอะ!

                 “ฮา ลาล” เป็นคำมาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิตการให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา ดังนั้นเราจึงอาจกล่าวได้ว่า “อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุงประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่าชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆได้โดยสนิทใจ เราสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “ฮาลาล” หรือไม่นั้นได้จากการประทับตรา “ฮาลาล” ที่ข้างบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นสำคัญ

                 คำว่า "ฮาลาล" เป็นคำภาษาอาหรับ มีความหมายว่า "อนุมัติ" เมื่อนำมาใช้ในทางศาสนาจะมีความหมายว่า สิ่งที่ศาสนาอนุมัติ เช่น อนุมัติให้กิน อนุมัติให้ดื่ม อนุมัติให้ทำ อนุมัติให้ใช้สอย เป็นต้น

                      ดังนั้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่า "อาหารฮาลาล" คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุงประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่าชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆได้โดยสนิทใจ เราสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ว่าเป็น "ฮาลาล" หรือไม่นั้นได้จากการประทับตรา "ฮาลาล" ที่ข้างบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นสำคัญ

                   เครื่องหมายฮาลาล  คือ เครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทำการประทับหรือแสดงลงบนสลาก หรือผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใด ๆ โดยใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่า“ฮาลาล” ซึ้งประเทศไทย มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ เป็นฝ่ายรับรองเครื่องหมายฮาลาล

                  ปัจจุบัน อาหารฮาลาล (Halal Food) เป็นเรื่องที่ได้รับ ความสนใจอย่างมาก มิใช่ เพียงแต่ชาวมุสลิมที่จำเป็นต้องบริโภคอาหารฮาลาลเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการซึ่งต้องการผลิตอาหารฮาลาลจำหน่ายแก่ผู้บริโภคมุสลิมใน ประเทศ และผลิตเพื่อการส่งออกในตลาดโลกมุสลิมก็จำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง และดำเนินกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม

                  ตลาดโลกมุสลิมมีประชากรผู้บริโภคประมาณ 2,000 ล้านคน ดังนั้น อาหารฮาลาลจึงเป็นช่องทางการตลาด (Market Channel) 

                  เมื่อ เรารู้จักที่มาของคำว่า ฮาลาล เครื่องหมายฮาลาลแล้ว วันนี้ทางมุสลิมไทยโพสต์ ได้รวบรวมเครื่องหมายฮาลาล โลโก้ฮาลาล 10 ประเทศอาเซียนที่ถูกยอมรับ เผื่อใครไปเที่ยว ซื้ออาหาร หรือซื้อของมาฝากให้สังเกตเครื่องหมายฮาลาล ดังนี้...

 

 

1. เครื่องหมายฮาลาล โลโก้ฮาลาล จากประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

 

2. เครื่องหมายฮาลาล โลโก้ฮาลาล จากประเทศกัมพูชา (Cambodia)

 

3. เครื่องหมายฮาลาล โลโก้ฮาลาล จากประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

 

4. เครื่องหมายฮาลาล โลโก้ฮาลาล จากประเทศลาว (Laos) **ใช้เครื่องหมายฮาลาลทั่วไป ยังไม่มีการรับรอง 

 

5. เครื่องหมายฮาลาล โลโก้ฮาลาล จากประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

 

6. เครื่องหมายฮาลาล โลโก้ฮาลาล จากประเทศพม่า (Myanmar)

 

7. เครื่องหมายฮาลาล โลโก้ฮาลาล จากประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)

 

8. เครื่องหมายฮาลาล โลโก้ฮาลาล จากประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

 

9. เครื่องหมายฮาลาล โลโก้ฮาลาล จากประเทศเวียดนาม (Vietnam)

 

10. เครื่องหมายฮาลาล โลโก้ฮาลาล จากประเทศประเทศไทย (Thailand)

 

 

 

ที่มา : news.muslimthaipost.com


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย