ประมวลโครงการ : การอบรมคณะอนุกรรมการสาขาสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ประจำปี 2560

โพสวันที่ : 12/09/2560 ( ผู้เข้าชม : 2902 ครั้ง )
ประมวลภาพ : การอบรมคณะอนุกรรมการสาขาสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ประจำปี 2560

ทางสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้จัดอบรมคณะอนุกรรมการสาขาสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ประจำปี  2560 ในวันที่ 12 ,14,19  กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ และสหกรณ์สาขา  ซึ่งมีการอบรมเรื่อง “หลักการดำเนินการสหกรณ์ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์”  วิทยากร โดย คุณสุเมธา สืบชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อำเภอเมืองปัตตานี   และเรื่อง “หลักชาริอะฮ์ กับการบริหารจัดการสหกรณ์” วิทยากร โดย รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี และผศ.อับดุลรอชีด เจะมะ    ผู้เข้าร่วมในแต่ละเวที ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการสาขา ผู้จัดการสาขา และเจ้าหน้าที่ทั่วไป  การอบรมครั้งนี้ทำให้คณะอนุกรรมการสาขาได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์  แนวทางการดำเนินการสหกรณ์ให้ถูกต้องตามหลักชารีอะห์ รวมทั้งได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากวิทยากร เพื่อปรับใช้กับสหกรณ์ต่อไป 

สถานที่ :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ออกแบบและพัฒนาโดย